news index
การนำ KPI มาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน
ในระบบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ มีตัวชี้วัดการทำงานบางประเภท ที่เรียกว่า KPI ทำให้แต่ละหน่วยซ่อมสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน หรือความพร้อมใช้ของเครื่องมือและครุภัณฑ์ เป็นต้น.....

การแจ้งซ่อมแบบออนไลน์
ในระบบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์บนเว็บ หน่วยงานต่าง ๆ จะมีรหัสล็อกอินและรหัสผ่าน สำหรับทำการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ หรืองานบริการต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน และสามารถติดต่ามความก้าวหน้าของงานที่แจ้งซ่อม ผ่านหน้าจอการแจ้งซ่อม โดยไม่ต้องสอบถามทางโทรศัพท์.....

[ดูข่าวสารทั้งหมด]