medicalsoftwareonline.net
 
ถาม : ระบบซ่อมบำรุงบนเว็บประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
ถาม : ทำไมโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องใช้ ระบบซ่อมบำรุงบนเว็บ (BMSweb Professional)
ถาม : ผู้สนใจสามารถสอบถามผลการใช้งานจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ได้อย่างไร
ถาม : อยากได้คู่มือประกอบการทำงานติดต่อได้ที่ไหน
ถาม : การใช้งานเข้าใช้เวลาใดได้บ้าง
ถาม : ใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้งานนานเพียงใด
ถาม : อยากดูลักษณะการติดตั้งบนเน็ตเวอร์คภายในโรงพยาบาล
ถาม : การแสดงแผนภูมิแสดงได้กี่แบบ ขอตัวอย่างด้วย
ถาม : สามารถเก็บรูปภาพไว้ในระบบได้หรือไม่
ถาม : อยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้หรือไม่